วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2551

Breakthrough THAI FAMILY Businesses DNAชื่อหนังสือ เจาะ DNA ธุรกิจครอบครัวไทย
ผู้แต่ง ดร.ดนัย เทียนพุฒ
ปี 2552 ราคา 280 บาท (ค่าส่งฟรี)
จุดเด่น เป็นรายงานการวิจัย เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวไทยที่ยังไม่เคยมีใครทำในลักษณะเจาะลึกแบบนี้มาก่อน
โดยการศึกษาธุรกิจครอบครัวตั้งแต่ต้นกำเหนิอของความเป็นธุรกิจครอบครัวไปตั้งแต่ ยุคสุโขทัยจนถึงกรุง
รัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งสังเคราะห์โมเดลธุรกิจครอบครัวไปสู่อนาคตเนื้อหาของเล่มนี้
คำนำ: เปิดตัวหนังสือ
บทที่ 1 สู่ความเป็นธุรกิจครอบครัวไทย
 • ธุรกิจครอบครัวไทย
 • รกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ
 • จุดประกายความคิดของผู้วิจัย
 • การสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา

โครงการวิจัยเจาะดีเอ็นเอธุรกิจครอบครัวไทย

วัตถุประสงค์

เราจะเริ่มจากที่ใด

คุณลักษณะความสามารถผู้ประกอบการได้มาจากไหน

ถอดรหัสธุรกิจครอบครัวไทย

 • เขียนความรู้ใหม่: ทะเลสีน้ำเงินของธุรกิจครอบครัวไทย
 • สรุป ดอกผลแห่งปัญญา

บทที่ 2 พลวัตธุรกิจครอบครัว

พลวัตที่1 "สิ่งที่เป็นความท้าทายของธุรกิจครอบครัว"

พลวัตที่ 2 "พัฒนาการโมเดลของธุรกิจครอบครัว"

พลวัตที่ 3 "การออกแบบโรดแม็ปใหม่"

 • สรุปองค์ความรู้ในธุรกิจครอบครัว

บทที่ 3 ธุรกิจครอบครัวไทยจากสุโขทัยสู่รัตนโกสินทร์

 • วิวัฒนาการการค้าของไทย
 1. ยุคสุโขทัย
 2. ยุคอยุธยา
 3. ยุคธนบุรี
 4. ยุคกรุงรัตนโกสินทร์
 • พัฒนาการด้านการจัดการธุรกิจไทย
 • 3 ภูมิปัญญาถักทอธุรกิจครอบครัวไทย
 • การเกิด เติบโตและดำรงอยู่ของธุรกิจครอบครัวไทยจากรุ่นสู่รุ่น
 • สรุป สืบสานสายธารแห่งปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบัน

บทที่ 4 ถอดรหัสธุรกิจครอบครัวไทย

ผลผลิตทางปัญญาที่ 1 : คุณลักษณะความสามารถของผู้ประกอบการ

สมมติฐานแรกของการวิจับ

ผลสังเคราะห์: โมเดลคุณลักษณะความสามารถของผู้ประกอบการ

ผลผลิตทางปัญญาที่ 2 : DNA โมเดลสู่ความสำเร็จของธุรกิจครอบครัวไทยจากรุ่นสู่รุ่น

สมมติฐานแรกของการวิจัยที่ 2.1

ผลสังเคราะห์:โมเดลสู่ความสำเร็จของธุรกิจครอบครัวไทย

*ตันแบบของธุรกิจครอบครัวไทยในอนาคต

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2

ผลสังเคราะห์: ต้นแบบของธุรกิจครอบครัวไทยในอนาคต

ส่วนที่ 1DNA โมเดลสู่ความสำเร็จของุรกิจครอบครัวไทย

ส่วนที่2 รูปแบบธุรกิจครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21

ส่วนที่ 3 ธุรกิจครอบครัวไทยในมิติทางสังคม-วัฒนธรรม

ส่วนที่ 4 เมทริกซ์ระยะของผู้สืบทอดธุรกิจ

*สรุป ผลสังเคราะห์ ดี เอ็น เอธุรกิจครอบครัวไทย

บทที่ 5 เขียนความรู้ใหม่: ทะเลสีน้ำเงินของธุรกิจครอบครัวไทย

สรุปผลผลิตทางปัญญา

 1. คุณลักษณะความสามารถของผู้ประกอบการ
 2. โมเดลสู่ความสำเร็จของธุรกิจครอบครัวไทยจากรุ่นสู่รุ่น
 3. ต้นแบบของธุรกิจครอบครัวไทยในอนาคต

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ไม่มีความคิดเห็น: