วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การตลาดสร้างโอกาส : O2O Marketing


ชื่อหนังสือใหม่ : การตลาดสร้างโอกาส
Open to Opportunities Marketing
ผู้แต่ง : ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
รูปเล่ม : จัดทำตามความต้องการของผู้ที่สนใจ โดยอยู่ในลักษณะ Pocket
Book เข้าเล่มไสกาวเคลือบพลาสติก
จำนวน 316 หน้า ปี พ.ศ. 2552
ราคา 250 บาท (ค่าส่ง ฟรี !!!-ในประเทศ)
เนื้อหาที่โดดเด่น
"การตลาด (Marketing)" เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หรือ แทบทุกองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้การตลาดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจจะเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์
หรือการใช้กลยุทธส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)
"โอกาส (Opportunity)" กับ "การตลาด(Marketing)" จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันอยู่ตลอดเวลา หรือ นักการตลาดเห็นโอกาสย่อมหมายถึง การสร้างธูรกิจให้เกิดขึ้นมาได้และสิ่งที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จักซื้อใช้ หรือ โดนใจก็ด้วยวิธีทางการตลาด
การตลาดสร้างโอกาส(Open to Opportunities Marketing) หรือผู้เขียนเรียกว่า "O2O Marketing" ถือกำเนิดเป็นหนังสือทางการตลาดที่เกิดมาจากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศและเห็น "โอกาสทางการตลาด" ที่ผ่านเข้าสู่สายตาของผู้เขียนในทุกๆ ครั้งที่ออกไปนอกประเทศไทย แล้วนำมาสู่การเขียนเผยแพร่ทาง นสพ.InMaketing นสพ.กรุงเทพธุรกิจ BiZWeek นสพ.BusinessTHAI และทาง DNTBlog (www.dntnet.com/dntblog.htm)
สารบัญเนื้อหา
เริ่มโอกาส :เปิดโลกทัศน์การตลาด
A-การตลาดสร้างโอกาส
B-ตลาดเกิดใหม่ของโลก BRICs + 11 NoN-BRICs
C-ภูมิทัศน์ใหม่ของเอเซีย
D-การตลาด ASIAN 2015
E-การสร้างโอกาสทางธุรกิจและตลาด
ตอนที่ 1 : มังกรผงาดฟ้า
1.จีนตลาดคอนซูเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2.วิสัยทัศน์ใหม่ของปักกิ่ง 2020
3.จีนสู่การจัดการสมัยใหม่ด้วย CHINA
4.อุตสาหรรมความรู้ในปักกิ่ง
5.ธุรกิจท่องเที่ยวจีนปีละ 100 ล้าน
6.ถูก ถูก สุด ๆ ที่เมืองจีน
7.ความหนาวติดลบที่ฮาร์บิน
8.ไชน่าทาวน์ : Global Products & Distribution Channel
9.China Marketing
ตอนที่ 2 : เสือแห่งเอเซีย
10.ประเทศฮ่องกงปี 2005- ปัจจุบัน
11.ดีสนีย์แลนด์ : แม่เหล็กยักษ์พลิกฮ่องกงศุ่ความรุ่งโรจน์ใหม่
12.โลกแห่งความฝันแบบ 4 D ที่ดีสนีย์แลนด์
13.Global Business Matching
14.Hong Kong Trade Fair
15.Trade Fair Scorecard
16.Trade Fair Scorecard(2)
17.Global Brand in HK
18.พลวัตใหม่เกาหลี : The Korean Wave
19.K-Culture & Management
20.แดจังกึม : การส่งออกวัฒนธรรมเกาหลี
21.Samsung ก้าวสู่บริษัทชั้นนำระดับโลก
22.New Media in Singapore
23.ตลาดร้อนที่ S'Pore
24.กลยุทธธุรกิจสิงคโปร์
25.สิงคโปร์เปลียนไป!!! (1) : Digital Country
26.สิงคโปร์เปลี่ยนไป !!! (2) : กลยุทธกบกระโดด
ตอนที่ 3 : ตะวันตกคลื่นแห่งอารยะ
27. แม่น้ำไรน์สายน้ำแห่งชีวิต : Rhine-Road-Rail-River
28. Koln-Cologne: โคโลญย์
29. นวัตกรรมธุรกิจใน Frankfurt-Cologne
30. REAL-ห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในเยอรมัน
31. Amsterdam: ชาตินักการค้าจากดินแดนกังหันลม
32. การตลาดลดโลกร้อนที่ Amsterdam
33. Amsterdam Canel Cruises
34. Strategic Heineken Experience: SHE
สรุป O2O Marketing
อ้างอิง
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2551

Breakthrough THAI FAMILY Businesses DNAชื่อหนังสือ เจาะ DNA ธุรกิจครอบครัวไทย
ผู้แต่ง ดร.ดนัย เทียนพุฒ
ปี 2552 ราคา 280 บาท (ค่าส่งฟรี)
จุดเด่น เป็นรายงานการวิจัย เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวไทยที่ยังไม่เคยมีใครทำในลักษณะเจาะลึกแบบนี้มาก่อน
โดยการศึกษาธุรกิจครอบครัวตั้งแต่ต้นกำเหนิอของความเป็นธุรกิจครอบครัวไปตั้งแต่ ยุคสุโขทัยจนถึงกรุง
รัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งสังเคราะห์โมเดลธุรกิจครอบครัวไปสู่อนาคตเนื้อหาของเล่มนี้
คำนำ: เปิดตัวหนังสือ
บทที่ 1 สู่ความเป็นธุรกิจครอบครัวไทย
 • ธุรกิจครอบครัวไทย
 • รกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ
 • จุดประกายความคิดของผู้วิจัย
 • การสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา

โครงการวิจัยเจาะดีเอ็นเอธุรกิจครอบครัวไทย

วัตถุประสงค์

เราจะเริ่มจากที่ใด

คุณลักษณะความสามารถผู้ประกอบการได้มาจากไหน

ถอดรหัสธุรกิจครอบครัวไทย

 • เขียนความรู้ใหม่: ทะเลสีน้ำเงินของธุรกิจครอบครัวไทย
 • สรุป ดอกผลแห่งปัญญา

บทที่ 2 พลวัตธุรกิจครอบครัว

พลวัตที่1 "สิ่งที่เป็นความท้าทายของธุรกิจครอบครัว"

พลวัตที่ 2 "พัฒนาการโมเดลของธุรกิจครอบครัว"

พลวัตที่ 3 "การออกแบบโรดแม็ปใหม่"

 • สรุปองค์ความรู้ในธุรกิจครอบครัว

บทที่ 3 ธุรกิจครอบครัวไทยจากสุโขทัยสู่รัตนโกสินทร์

 • วิวัฒนาการการค้าของไทย
 1. ยุคสุโขทัย
 2. ยุคอยุธยา
 3. ยุคธนบุรี
 4. ยุคกรุงรัตนโกสินทร์
 • พัฒนาการด้านการจัดการธุรกิจไทย
 • 3 ภูมิปัญญาถักทอธุรกิจครอบครัวไทย
 • การเกิด เติบโตและดำรงอยู่ของธุรกิจครอบครัวไทยจากรุ่นสู่รุ่น
 • สรุป สืบสานสายธารแห่งปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบัน

บทที่ 4 ถอดรหัสธุรกิจครอบครัวไทย

ผลผลิตทางปัญญาที่ 1 : คุณลักษณะความสามารถของผู้ประกอบการ

สมมติฐานแรกของการวิจับ

ผลสังเคราะห์: โมเดลคุณลักษณะความสามารถของผู้ประกอบการ

ผลผลิตทางปัญญาที่ 2 : DNA โมเดลสู่ความสำเร็จของธุรกิจครอบครัวไทยจากรุ่นสู่รุ่น

สมมติฐานแรกของการวิจัยที่ 2.1

ผลสังเคราะห์:โมเดลสู่ความสำเร็จของธุรกิจครอบครัวไทย

*ตันแบบของธุรกิจครอบครัวไทยในอนาคต

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2

ผลสังเคราะห์: ต้นแบบของธุรกิจครอบครัวไทยในอนาคต

ส่วนที่ 1DNA โมเดลสู่ความสำเร็จของุรกิจครอบครัวไทย

ส่วนที่2 รูปแบบธุรกิจครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21

ส่วนที่ 3 ธุรกิจครอบครัวไทยในมิติทางสังคม-วัฒนธรรม

ส่วนที่ 4 เมทริกซ์ระยะของผู้สืบทอดธุรกิจ

*สรุป ผลสังเคราะห์ ดี เอ็น เอธุรกิจครอบครัวไทย

บทที่ 5 เขียนความรู้ใหม่: ทะเลสีน้ำเงินของธุรกิจครอบครัวไทย

สรุปผลผลิตทางปัญญา

 1. คุณลักษณะความสามารถของผู้ประกอบการ
 2. โมเดลสู่ความสำเร็จของธุรกิจครอบครัวไทยจากรุ่นสู่รุ่น
 3. ต้นแบบของธุรกิจครอบครัวไทยในอนาคต

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ดร.ดนัย เ ทียนพุฒ กับ หนังสือ Balanced Scorecard & KPIs

สุดยอดหนังสือ ด้านการจัดการกลยุทธอย่างสมดุล (Balanced Scorecard & KPIs-Key Performance Indicators)
ทุกเล่มเขียนและรับรองคุณภาพโดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ กรรมการผู้จัดการ บริษัทดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด ในตลอดช่วงของการปรับใหม่ด้านการจัดการกลยุทธ และ ระบบการวัดผลกลยุทธ (Strategic Measurement System) งานเขียนทุกเล่ม เป็นการปรับแนวคิด Balanced Scorecard (BSC) และ การใช้ KPIs กับธุรกิจจริงมาแล้วก่อนที่จะนำเสนอออกมาเป็นรูปเล่ม
ชุดสุดยอดของการประยุกต์ BSC & KPIs เข้าไปวัดองค์กรด้านการตลาด จึงเป็นที่มาของหนังสือ
"ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด (Marketing KPIs)"
จุดเด่นของหนังสือ: ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด หรือ Marketing KPIs เป็นเนื้อหาใหม่สุดทางการตลาด ที่ผู้เขียนได้ผสมผสานระหว่างทฤษฎีทางการตลาดขั้นสูงซึ่ง ดร.ดนัย เทียนพุฒได้ศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านการจัดการธุรกิจผนวกกับบทเรียนที่เป็นเลิศทางธุรกิจ ในการจัดทำ BSC & KPIs ให้กับหลายธุรกิจที่เป็นผู้นำทางกลยุทธธุรกิจ
ในขณะเดียวกันวิธีการสร้างดัชนีวัดผลสำเร็จหรือ KPIs สำหรับหน่วยรบทางการตลาดหรือฝ่ายการตลาดโดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นกรบุกเบิกที่เชื่มเข้าสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งการตลาดได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ
ราคา 215 บาท (ฟรี !!! ค่าส่ง เล่มละ 30 บาท) แถมฟรี สามารถเลือกหนังสือได้ 1 เล่ม จากหนังสือ นวัต กรรมอิบิสสิเนส (มูลค่า 185 บาท) หรือ ปั้นนักขาย นักการตลาดพันธุ์ใหม่ (มูลค่า 210 บาท)
สนใจติดต่อที่ โครงการ Human Capital โทร 029301133 , 0293956434 กลยุทธขั้นสูง Balanced Scorecard
จุดเด่นของหนังสือ: ปฏิบัติการสร้างยุทธศาสตร์นำธุรกิจเหนือชั้นคือ ผลึกทางความคิดที่ผู้เขียนได้จับคว้า (Capture) จากองค์ความรู้ของการประเมินองค์กรแบบสมดุล (BSC: The Balanced Scorecard) และดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ (KPIs) ที่ผู้เขียนบุกเบิกและริเริ่มในธุรกิจมาเกือบทศวรรษ
หนังสือ 4 กลยุทธขั้นสูง Balanced Scorecard ได้รวบรวม ข้อเขียน ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ และช่วยปรับปรุงสิ่งที่ธุรกิจจัดทำ BSC & KPIs อย่างไม่ถูกต้องให้เข้ามาสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ดังนั้นเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง "CEO Scorecard" "Agenda Based Scorecard" "Marketing Scorecard" และ "HR and Competency Scorecard" จึงเป็น BSC Best Practices ที่ธุรกิจแสวงหาอย่างแท้จริง
ราคา 285 บาท (ฟรี !!! ค่าส่ง เล่มละ 30 บาท) แถมฟรี สามารถเลือกหนังสือได้ 1 เล่ม จากหนังสือ
นวัตกรรมอิบิสสิเนส (มูลค่า 185 บาท) หรือ สุดยอดความสำเร็จขององค์กร (มูลค่า 185 บาท)
สนใจติดต่อที่ โครงการ Human Capital โทร 029301133, 029395643
3 เล่ม 3 ภาค ที่โด่งดังในการจัดทำ BSC & KPIs

สำหรับทั้ง 3 เล่มนี้ เป็นหนังสือการจัดทำ Balanced Scorecard ที่ธุรกิจได้ประโยชน์มากที่สุด เนื่องจาก
ภาคที่ 1 โมเดลการจัดทำ KPIs เพื่อ Benchmarking (พิมพ์ไปแล้วหลายครั้ง) จะพูดถึงความเป็นมาและ แนวคิดที่สำคัญของ Balanced Scorecard & Key Performance Indicators (KPIs) พร้อมตัวอย่างของ KPIs ในรูปแบบต่าง ๆ
ภาคที่ 2 BSC เวอร์ชั่น 3.0 จะอธิบายวิธีการจัดทำ BSC อย่างเป็นระบบและครบวงจรอย่างที่ยังไม่มีใครสามารถนำเสนอได้
ภาคที่ 3 คิดเชิงกลยุทธ (พิมพ์ครั้งที่ 2) ภาคนี้เป็นการเสนอวิธีการจัดทำวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ โมเดลธุรกิจ อย่างบูรณาการที่สมบูรณ์ และ สามารถปฎิบัติได้จริงสำหรับธุรกิจ
ซื้อ BSC 1 ชุด 3 เล่ม (ภาคที่ 1 195.- , ภาคที่ 2 159.- , ภาคที่ 3 215.- ) คิดเพียง 450 บาท ค่าส่งฟรี ราคา 30.- !!!! พร้อมรับ BSC ฉบับขยายความมูลค่า 145 บาท ฟรี
สนใจติดต่อได้ที่ โครงการHuman Capital โทร 029301133 , 029395643

BSC ฉบับขยายความ คำถาม-คำตอบ BSC & KPIs

สองเล่มนี้ คือ จุดเริ่มต้นของ BSC & KPIs ที่ ดร.ดนัย เทียนพุฒ ได้ริเริ่ม และเป็นผู้กเบิกเรื่องนี้ จนเกิดการจัดการกลยุทธแนวใหม่ที่ใช้ The Balanced Scorecard"ในครั้งแรกจัดทำเอกสารเพื่อแจกจ่ายและประกอบการสัมมนา จำนวน 200 เล่มก็หมดลงอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่การพิมพ์ เล่มเขียวแรกในรูปแบบ Pocket Book และก็หมดลรวดเร็วอีกเช่นกันจนต้อง พิมพ์ซ้ำอีกในครั้งที่ 2 อีก 2,000 เล่ม และต่อเนื่อง"

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Managing Director

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ความสามารถในทรรศนะ ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ความสามารถ (Competency) แม้ในปัจจุบันจะยอมรับว่าเป็นหัวใจสำคัญทั้งการบริหารธุรกิจและการบริหารHR แต่ก็ยังมีความสับสนในการใช้ค่อนข้างมาก ดร.ดนัย เทียนพุฒ คิดและมีข้อเสนออย่างไรพบได้ครับ


ชื่อหนังสือ ความสามารถในทรรศนะ ดร.ดนัย เทียนพุฒ
On Competency Vol.1 "Changes the Future"
ความเด่น : "ความสามารถ (Competency)" เดิมทีเป็นเรื่องใหม่แล้วมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลาย เป็นพื้นฐานที่สำคัญของธุรกิจ
หนังสือ ความสามารถในทรรศนะ ดร.ดนัย เทียนพุฒ ได้รวบรวม ผลึกความคิดในเรื่องความสามารถที่ได้ร้อยเรียงตัวอักษรออกมาเป็นรูปเล่ม ซึ่งครอบคลุมในทุกคำถามเกี่ยวกับความสามารถและเจาะลึกจากความเชี่ยวชาญด้านการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำที่พัฒนาเรื่องนี้มานานนับทศวรรษ
ผู้บริหารธุรกิจ ผู้บริหาร HR และผู้ที่สนใจสามารถจับต้องความสามารถในบริบทที่นำไปใช้ได้จริง ๆ ในธุรกิจ


เนื้อหา
1.ว่าด้วยเรื่องความสามารถ
2.ความสามารถ : พื้นฐานที่เป็นหัวใจขององค์กร
3.ความสามารถเรื่องเก่าเล่าใหม่ใช่ไหม ?
4.ความสามารถ : บอกมาเลยว่าคิดยังไง !
5. Competencies บอกว่ามีไม่ได้ ต้องทำให้ดู
6. การหลงประเด็นในเรื่องความสามารถ
7.ทำไมจึงต้องเป็นความสามารถเท่านั้น
8. 4 รูปแบบของความสามารถที่ธุรกิจนิยมใช้
9.โมเดลการนิยามความสามารถในระบบของ UK กับ USA
10. โมเดลความสามารถ : Competency Model
11. เริ่มต้นโมเดลความสามารถ
12.โมเดลใหม่ที่ใช้หาความสามารถ
13.ทางเลือกใหม่ของโมเดลความสามารถ
14.หลุมพรางของ Competency Model
15.โมเดลความสามารถ : จะซื้อหรือสร้างโนว์-ฮาว์
16. Core Competencies กับ Functional Competencies
17.ดิกชันนารีความสามารถ
18. Competency Level
19.Competency Dictionary Handbook
20.ดัชนีวัดความสามารถ Competency Scorecard
21.การวัดความสามารถหัวหน้างาน
22.ความสามารถสูง KPIs โดดเด่นจะจ่ายอย่างไร

ราคา 155 บาท (ฟรี !!! ค่าส่ง เล่มละ 30 บาท )
แถมฟรี สามารถเลือกหนังสือได้ 1 เล่ม จากหนังสือ ธุรกิจของ HR (มูลค่า 195 บาท) หรือ พลวัตการบริหารคน (มูลค่า 215 บาท)


ส่วนใหญ่จะซื้อหนังสือ เกี่ยวกับความสามารถเล่มนี้ด้วย : ความสามารถปัจจัยชนะของธุรกิจและคน

ราคาเล่มละ185 บาท

สารบัญ
บทนำ ว่าด้วยเรื่่่องความสามารถ ทุนทางปัญญา และ ทุนมนุษย์
ตอนที่ 1 Core Competencies
1.ความสามารถหลักของธุรกิจ
2.ความสามารถเชิงกลยุทธ
3.ความสามารถของธุรกิจระดับโลก
4.ความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย "Core Competency"
5.ธุรกิจจะสร้างและวัด "Core Competencies" ได้อย่างไร
6."Core Competencies" ในภาคปฏิบัติ

ตอนที่ 2 Human Competence
7.
8.ความสามารถมิติที่คม-ชัด-ลึกกว่า
9.ความสามารถคือ ดี เอ็น เอ ของธุรกิจ
10.
11.
11.
..
.
.
.
.
.

ตอนที่ 3 Intellectual Capital & Human Capital
19.โครงการทุนมนุษย์ของ อ.ดนัย เทียนพุฒ
20.
21.ทุนทางปัญญา(IC: Intellectual Capital)
22.ทุนทางปัญญา: จะสร้างหรือจะดึงออกมา
.
.
.
.
.
.
28.พอร์ตโ ฟลิโลด้านทุนทางปัญญา
29.ดัชนีวัดทุนมนุษย์
บทสรุป ความสามารถ : ประดิษฐกรรมที่สวยงามของมนุษย์
อ้างอิง


*พิเศษ ถ้าซื้อทั้ง 2 รายการ คิดเพียง 155+125= 280 บาท (ฟรี !!!ค่าส่งเล่มละ 30 บาท) ยังได้เลือกแถมฟรี อีก 1 รายการ

สนใจติดต่อ โครงการ HUMAN CAPITAL
โทร 029301133 โทร/โทรสาร 029395643
email: mailto:DrDanaiT@gmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Dr.Danai -On Strategy Books


!!! มาแล้ว ๆๆ พบ รายการพิเศษสุด ๆ เกี่ยวกับหนังสือด้านกลยุทธธุรกิจ ของ ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ชื่อหนังสือ จุดระเบิดความคิดธุรกิจ : Innovative or Die
ความเด่น : อนาคตของประเทศและธุรกิจถือเป็นความรับผืดชอบที่คนไทย โดนเฉพาะผู้เขียนที่ร่ำเรียนมาทาง
การจัดการธุรกิจ จะต้องชี้นำและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับประเทศและธุรกิจเพื่อหยิบฉวยนำไปใช้ได้อย่างทันที
จุดระเบิดความคิดธุรกิจ (ธุรกิจ : INNOVATIVE OR DIE) เป็นความท้าทายต่อการนำเสนอประเด็นทางธุรกิจและการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก ซึ่งได้ประมวลและพัฒนาข้อเขียนในตลอด 2 ปี เศษ จาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ BIZweek ตกผลึกมาสู่สายตาผู้บริหารและผู้ที่ติดตามงานเขียนของ ดร.ดนัย เทียนพุฒ มาโดยตลอด
ต้องบอกว่า..ไม่ผิดหวังหรอกครับ! ถ้าอยากได้ความคิดธุรกิจดี ๆ ไปใช้..


เปิดฉาก : อุ่นเครื่องความคิดธุรกิจ
1. ธุรกิจและชาติต้องเดินหน้าหมดเวลารอแล้ว
2. จะแข่งไหวหรือ : ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ตีโจทย์ไม่แตกก็แข่งไม่ได้
4. ธุรกิจจะรอดในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
5. ธุรกิจอันดับหนึ่งและสองก็ไม่รอด
6. มาช่วยกันดีดเศรษฐกิจให้รุ่งกันเถอะ!
แต่งองค์ : ยกเครื่องประเทศไทยและธุรกิจสู่เวทีโลก
คลัสเตอร์ธุรกิจ
7. ภูมิทัศน์ใหม่ของเอเซีย
8. คลัสเตอร์เพื่อการแข่งขัน
9. เจาะเวลาล่าครัสเตอร์อนาคต
10. คลัสเตอร์ธุรกิจเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
11. คลัสเตอร์ธุรกิจ: เกิด-โต-ตาย
12. บทเรียนจากคลัสเตอร์ระดับโลก
ยกเครื่องประเทศไทยและธุรกิจ
13. ภูมิยุทธศาสตร์ : ทางออกของประเทศไทย
14. พิมพ์เขียวในการยกเครื่ององค์กร (1)
15. พิมพ์เขียวในการยกเครื่ององค์กร (2)
16. Corporatization: อีกรูปแบบของพิพม์เขียนยกเครื่ององค์กร
17. ติดปีกองค์กรยุคใหม่
18. พิมพ์เขียว THAILAND INC.
ลงสนามแข่ง : ธุรกิจ Innovative or Die
นักล่าฝันแห่งลุ่มเจ้าพระยา
19. มองผ่านยุทธศาสตร์ธุรกิจ
20. วาดฝันประเทศไทยให้เป็นบริษัทจำกัด
21. ไทยจะไปโลกใบไหน
22. ธุรกิจไทยแข่งอย่างไรข้ามโลก
23. Made in Thailand
24. โมเดล SMEs ไทยทำให้เจิดจรัสได้อย่างไร
25. ควมสำเร็จของธุรกิจ SMEs
การสร้างคุณค่ายกกำลังสอง
26. ตลาดเกิดใหม่ของโลก
27. ถักทอความคิดในธุรกิจ
28. เศรษฐกิจใหม่แบบสร้างมูลค่า
29. Meta-Value Creation ในระดับโลก
30. การสร้างคุณค่ายกกำลังสอง
31. เหนือกว่าการสร้างคุณค่า
32. ดึงคุณค่าออกมาจากนวัตกรรม
33. Meta-Value Creation: ไม่แตกต่างก็ตาย
บทสรุป : นวัตกรรมโดดเด่นจึงไม่ตาย
ราคา 175 บาท (ค่าส่ง เล่มละ 30 บาท ฟรี!!!)
แถมฟรี สามารถเลือกหนังสือได้ 1 เล่ม ธุรกิจของ HR (มูลค่า 195 บาท) หรือ พลวัตการบริหารคน (มูลค่า 215 บาท)
สนใจติดต่อ โครงการ HUMAN CAPITAL โทร 029301133 โทร/โทรสาร 029395643
email: DrDanaiT@gmail.com